Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Směrnice ke stanovení výše úplaty | Úvod
Úvod » Směrnice ke stanovení výše úplaty

Úvod

Směrnice ke stanovení výše úplaty

Změna č.14

Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace
Změna č. 14

Směrnice Mateřské školy č. 1/ 2005

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obsah:
Obsah:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Čl. 2 Plátci
Čl. 3 Základní částka úplaty
Čl. 4 Snížení základní částky úplaty
Čl. 5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu
Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty
Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty
Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení

Vydal: Mateřská škola Opava, Riegrova– příspěvková organizace
Schválila: ředitelka školy – Bc. Anna Pavelková
Účinnost: 1. 9. 2020
Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Opava ,Riegrova – příspěvková organizace a odloučené pracoviště MŠ Opava, Otická

Ředitelka Mateřské školy Opava, Riegrova, Bc. Anna Pavelková (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a podle zákona 204/2005 Sb., vyhlášky 43/2006, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zákona 117/1995Sb,., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do prvního a druhého ročníku: trvalým příkazem. V posledním , třetím ročníku MŠ , kdy dítě dovrší do 31.8. věku 6 let , se děti vzdělávají bezplatně, bezplatně se vzdělávají i děti s odloženou školní docházkou.

Čl. 3
Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 462,– Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.

Čl. 4
Snížení základní částky úplaty

Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy může ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3. vyh.č. 14/2005, o mateřské škole, o .50% snížit, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

Z důvodu:
nemoci dítěte – na doporučení lékařelázeňský pobyt dítěte

Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu

  1. V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 1., 2., 3. nebo 4. této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
  2. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

Čl. 6
Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Ředitel školy je oprávněn snížit či prominout úplatu. Školský zákon jako důvod uvádí zejména „sociální znevýhodnění dítěte“ (ve smyslu ustanovení §16 odst.4, 5 školského zákona). To znamená, že např. zákonný zástupce dítěte pobírá příspěvek na živobytí dle zákona č. 111/2006 Sb., pomoc v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Záleží tedy na jejím uvážení, na úlevu není právní nárok.

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce, pokud se ředitel školy nedohodne se zákonnými zástupci jinak.
  2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
  3. Plátce uhradí úplatu trvalým příkazem.

Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení

Stanovení základní částky úplaty pro celodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.

  1. Snížení základní částky úplaty podle čl. 4 a čl. 6 od 1. září 2020, pokud písemná žádost zákonného zástupce bude doručena ředitelce mateřské školy do 15. září 2020.
  2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2020
  3. Plátce uhradí úplatu trvalým příkazem.
V Opavě dne 29. 4. 2020 Anna Pavelková, ředitelka školy