Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Školní řád | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Školní řád

Pro rodiče

Školní řád

Seznamte se se školním řádem

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace
Školní řád
Č.j: MŠ-R 104/2012 Účinnost: 3. 9. 2012
Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Opava, Riegrova a MŠ Opava, Otická a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky.

Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhl.č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhl.č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Mateřská škola ( dále jen MŠ ) má dvě třídy nesoucí názvy – sluníčko a zvoneček. Přesuny dětí ve třídách v průběhu roku provádí dle potřeby a nutnosti provozu ředitelka MŠ po dohodě s rodiči.

 • 6.30 – 9.45 scházení dětí, hry

  spontánní a didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně

  pohybové chvilky, jazykové chvilky, smyslové hry

  individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami,

  hygiena, svačina (dle potřeby dětí)

 • 9.45 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.30 – 13.00 příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek
 • 13.00 – 14.00 odpočinek
 • 14.00 – 16.30 svačina, hry, spontánní a individuální činnosti dle zájmu dětí,

  pokračování didakticky cílených činností, rozcházení dětí

Pobyt venku a jeho délka se odvíjí od stavu počasí, inverze. Při nepřízni počasí náhradní činnosti. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízena jiná klidová činnost, učí se ohleduplnému chování k odpočívajícím dě­tem.

 • sportovní gymnastika
 • výtvarný kroužek
 • keramický kroužek
 • keramická odpoledne pro rodiče a děti
 • taneční kroužek
 • plavání
 • anglický jazyk

Celoročně jsou pro děti připraveny zábavné akce, pohádková představení, soutěže, výlety. Provoz MŠ se obvykle omezuje nebo přerušuje v měsíci červenci a srpnu, rozsah omezení nebo přerušení stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, rodiče jsou informováni o náhradních MŠ v době přerušení provozu. Omezení nebo přerušení provozu školy je oznámeno zákonnému zástupci dítěte 2 měsíce předem. Podání žádosti o přijetí na náhradní MŠ je v kompetenci zákonného zástupce!

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let , po dohodě a podle podmínek
i děti mladší 3 let. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínech podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je veřejnost informována prostřednictvím plakátů. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dále dle kritérií stanovených mateřskou školou. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Při přijetí dohodne ředitelka se zákonným zástupcem:

 • dny docházky do MŠ
 • délku pobytu v těchto dnech

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápise do mateřské školy:

 • žádost k přijetí do MŠ
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Nové dítě je do MŠ přijímáno jen s lékařským potvrzením, kde je uvedeno i řádné očkování dítěte. Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanovuje ředitelka školy počet pedagogických pracovníků dle Vyhlášky č. 43 /2006 Sb. Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti v MŠ a při akcích pořádaných MŠ, poučení je zapisováno do přehledu výchovné práce.

Mateřská škola nenese zodpovědnost za ztrátu předmětů z cenných kovů, které děti po dobu pobytu v mateřské škole mají (náušnice, řetízky, náramky …).

Formou hry jsou děti vedeny k obezřetnému chování, uvědomování si nebezpečí, rozlišují , co prospívá nebo škodí našemu zdraví. Pedagogický pracovník provádí při příchodu dítěte zdravotní filtr, zjistí-li, že dítě není zdravé, neprodleně kontaktuje rodiče. Děti si denně po obědě čistí zuby, do mateřské školy si přinášejí zubní kartáček, pastu a kelímek. Výměna lůžkovin se provádí jednou za 21 dní, výměna ručníků 1× týdně, pyžama si děti odnášejí na výměnu domů jednou za 14 dní. Děti i pracovnice se v prostorách MŠ přezouvají, zákonní zástupci používají v celé budově návleky.

Zákonní zástupci mají právo:

 • aby jejich dítě při odkladu školní docházky mohlo pokračovat dále v docházce v mateřské škole
 • podílet se a spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, účastnit se různých programů
 • osobně nahlížet do dění v MŠ po dobu celého dne
 • přivádět a odvádět děti v průběhu dne
 • podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy
 • být pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje
 • být informováni o prospívání svého dítěte, jeho individuálních pokrocích
 • kdykoliv si vyžádat a domluvit termín konzultace s učitelkou a ředitelkou školy
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které škola musí podle zákonů a vyhlášek vést ve školní dokumentaci a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • v daném termínu a ve stanovené výši zaplatit úhradu za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání
 • převzít dítě nejpozději do ukončení provozu mateřské školy
 • řídit se stanoveným školním řádem
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně
 • předávat dítě pedagogické pracovnici ( možnost vstupu do třídy s dítětem )
 • z MŠ vyzvedávat dítě osobně nebo pověřením zástupce; v tomto případě je však nutné vyplnit „zmocnění“ ( k vyzvednutí ve třídě )
 • přivádět dítě v čistém a bezpečném oblečení, obutí
 • v případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či ředitelce školy, aby bylo možné ihned informovat zákonné zástupce ostatních dětí; učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají povinnost informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak zákonné zástupce daného dítěte, tak zákonné zástupce ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností zákonných zástupců, nikoliv školy a pedagogických pracovníků. Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a této výzvě je zákonný zástupce dítěte povinen vyhovět (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona). V případě že dítě, které zákonní zástupci posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten může vyvinout tlak na zákonné zástupce, např. pozastavením výplaty fakultativních dávek. Dítě má právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a), ale zároveň má povinnost dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Škola není oprávněná stanovit, ke kterému konkrétnímu lékaři má být dítě posláno (zákonný zástupce dítěte má právo zvolit lékaře dle svého výběru).

Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Jeho rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Dětem poskytuje stravování Zařízení školního stravování Opava, Otická 24. Dítěti je podávána strava na základě řádně vyplněné přihlášky. Z hygienických důvodů není možné připustit individuální donášení svačin z domova do mateřské školy. Pokyny ke stravování : viz. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Po celý den je dodržován pitný režim.

Vzdělávání v MŠ se poskytuje za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy. Základní částka se stanovuje při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného kalendářního roku. Bližší informace o úplatě za vzdělávání jsou stanoveny zákonem 561/2004 Sb., Vyhláškou č. 43/ 2006 Sb. a Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávaní dítěte v mateřské škole vyvěšené na informační nástěnce.

Po dobu pobytu dětí v MŠ zajišťují ped.pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nebyl poškozován ostatní majetek MŠ. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci dětí povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Anna Pavelková, ředitelka školy