Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Kritéria pro přijetí | Pro rodiče
Úvod » Riegrova » Pro rodiče » Kritéria pro přijetí

Pro rodiče

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace


Směrnice č. 6/2017


Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017/2018


Vydal: Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace
Schválila: Ředitelka školy – Bc. Anna Pavelková
Účinnost: 2. 5. 2017
Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Opava, Riegrova a odloučeného pracoviště MŠ Opava, Otická

V Opavě 2. 5. 2017 – Bc. Anna Pavelková, ředitelka školy


Na základě § 34 odst. 3 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy Opava, Riegrova – přísp.organizace Bc. Anna Pavelková, (dále jen mateřská škola) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 75 dětí pro MŠ Opava, Riegrova a 54 dětí pro MŠ Opava, Otická.

Počet dětí, které může ředitelka školy přijmout pro školní rok 2017/2018:
MŠ Opava, Riegrova: 20 dětí
MŠ Opava, Otická : 10 dětí

Ve dnech zápisu 2. 5. – 3. 5. 2017 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 – 16.00 hodin (úterý, středa) stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu tvořeno pořadí s výhodou k přijetí do MŠ.

Ředitelka mateřské školy bude brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií.

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017 – 2018


  1. Dítě s místem trvalého pobytu v Opavě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné nebo s odkladem školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu v Opavě, které dosáhne do 31. 8. 2017 nejméně 4 let věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu v Opavě, které dosáhlo do 31. 8. 2017 nejméně 3 let věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2017/2018, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu v Opavě, které dosáhne do 31. 8. 2017 nejméně 3 let věku, seřazené od nejstarších po nejmladší.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu v Opavě mladší 3 let věku, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let věku.
  6. V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá místo trvalého pobytu v Opavě.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu v průběhu školního roku do naplnění kapacity školy.

Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu nejsou stanovena žádná kritéria.

Upozornění

  1. Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává na MŠ Opava, Riegrova-příspěvková organizace.